Kompetens & Kvalitet

KOMPETENS

Vi har personalgrupp på totalt fem medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet av behandlingsarbete!

Föreståndaren Gunilla Karlsson har relevant högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet (3 kap. 5 § SoF och 5 kap. 1 § HSLF 2016:55).

KVALITET

Mamajo Care AB bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 (M och S).

Det systematiska kvalitetsledningsarbetet pågår löpande, med målet att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare för att kunna leverera en trygg och säker vård med hög kvalitet. Ledningssystemet omfattar samtliga delar av verksamheten. Det är med stöd av ledningssystemet som vi planerar, leder, följer upp, utvärderar och löpande förbättrar vår verksamhet. All personal är delaktiga och aktiva i vårt kvalitets- och förbättringsarbete!

Det är definitionen av kvalitet som är grunden för hur vårt ledningssystem byggts upp och vad som ska uppnås.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på Mamajo Care finns dokumenterat i en kvalitetsmanual, med översikt av verksamhetens styrdokument för kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsledningsarbetet är uppbyggt kring ett antal processer, med tillhörande rutiner och aktiviteter, som alla utgår ifrån samma arbetssätt.

Omfattning och innehåll

  • Lagar, föreskrifter samt andra kravställningar
  • Processer, aktiviteter samt rutiner
  • Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål
  • Riskanalyser
  • Egenkontroller och kvalitetsmätning
  • Dokumenthantering och systemstöd
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • IVO:s tillsyn